Все час­ті­ше в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні звер­та­ють­ся па­ці­єн­ти не ли­ше з Хмель­ницько­го, об­ласті чи ін­шо­го ре­гі­ону, але й з-за кор­до­ну. Не­що­дав­но тут лі­ку­ва­ла­ся па­ці­єн­тка з Іс­па­нії, а вчо­ра, 1 трав­ня, про­ве­ли транс­план­та­цію нир­ки па­ці­єн­тці з Поль­щі.

Це свід­чить про до­ві­ру до на­ших лі­ка­рів та ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень ко­ман­ди. Ад­же па­ці­єн­ти, які ви­їха­ли з вій­ною і за­раз по­вер­та­ють­ся в Ук­ра­їну, пе­ре­ко­на­ли­ся, що рі­вень як про­фе­сій­ний са­мих лі­ка­рів, так і за­без­пе­чен­ня на­шої лі­кар­ні не пос­ту­па­єть­ся, а іно­ді на­віть ви­щий, аніж у єв­ро­пей­ських кра­їнах», — заз­на­чає за­ві­ду­вач від­ді­лен­ня Олек­сій Під­мурняк.

Про проб­ле­му з нир­ка­ми 24-річ­ній дів­чи­ні по­ві­до­ми­ли п’ять ро­ків то­му. Три­ва­лий час во­на вив­ча­ла всі мож­ли­вос­ті та ва­рі­ан­ти, про­хо­ди­ла об­сте­жен­ня у Поль­щі. Але про­вес­ти транс­план­та­цію все ж та­ки, при­їха­ла в уро­ло­гіч­не від­ді­лен­ня Хмель­ницької об­ласної лі­кар­ні.

«Нир­ку донь­ці від­дав рід­ний бать­ко. Опе­ра­ція три­ва­ла по­над п’ять го­дин і ми­ну­ла ус­пішно. І до­нор, і па­ці­єн­тка пе­ре­ве­де­ні в ре­ані­ма­цій­не від­ді­лен­ня, де за ни­ми спос­те­рі­га­ють лі­ка­рі», — заз­на­чи­ли в уро­ло­гіч­но­му від­ді­лен­ня.

Share:

administrator

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *