У Ста­ро­си­нявсь­ко­му район­но­му су­ді Хмель­ницької об­ласті роз­гля­ну­ли спра­ву про при­тяг­нення до ад­мі­ніс­тра­тив­ної від­по­ві­даль­нос­ті жін­ки за вчи­нен­ня ад­мі­ніс­тра­тив­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ст. 173 КУ­пАП. Мо­ва йде про дріб­не ху­лі­ганс­тво.

Share:

administrator

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *